El i Sverige

El och produktion

Man brukar kalla el för energibärare. Det innebär att el transporterar energi till diverse användningsområden från energikällan, det vill säga kraftverken. Om efterfrågan är större än produktionen resulterar det i elavbrott. Vid under- respektive överskott av el importeras eller exporteras el från grannländer som Danmark och Norge.

Kärnkraft och vattenkraft svarar för 83 % av Sveriges elproduktion. Kondensvärme, kraftvärme och vindkraft är andra energikällor som utnyttjas. Vattenkraft är ett miljövänligt alternativ med många förespråkare, dessvärre är man beroende av nederbörd. Svenskar väljer kärnkraft framför nederbörd – regn och snö uppskattas sällan.

Ensam står kärnkraft för 40 % av Sveriges elproduktion, vattenkraft står således för 40 %. De främsta komplementen är kraftvärme samt vindkraft som står för 10 respektive 6 %. Att kärnkraft är ett stabilt men miljöfarligt alternativ har varit på tapeten många gånger – EU:s energipolitik ser därför hellre andra alternativ.

Sverige har intresserat sig för förnybara energikällor. Det rimmar väl med EU:s energipolitik. Inom EU är Sverige också det land med högst andel förnybar energi – nämligen 60 %. Hur det kommer sig förklaras bland annat av det elcertifikatsystem som infördes under 2003.

Elproducenter tilldelas elcertifikat per producerad megawattimme förnybar el. Certifikaten kan sedan säljas vidare, vilket ger producenterna en bonusintäkt. Med hjälp av elcertifikatet har allt fler elproducenter valt förnybar el framför andra alternativ – därför har Sverige högre andel förnybar el än något annat land i EU. Därför kan Sverige stå rak i ryggen inför Europa.

Energikällor som ger elproducenter elcertifikat är biobränslen, geometrisk energi, solenergi, torv i kraftvärmeverk, vattenkraft, vindkraft samt vågenergi. För biobränslen och vattenkraft finns det flera undantag att ta i beaktning innan man sträcker sig efter det efterlängtade elcertifikatet.

Det svenska elsystemet har god klimatprestanda – 98 % av svensk el har låga utsläpp av koldioxid. I framtiden planerar man att bygga ut solenergisystemet, men fortfarande innebär systemet för stora begränsningar och är därför inte ett alternativ ännu.

El